0118 569191

De Organisatie

Directie
Algemeen directeur: Mevrouw Agnes de Jong
De directeur geeft leiding aan de organisatie en regelt in overleg met de directeuren alle bovenschoolse zaken op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, gebouwen en beheer. Dit met ondersteuning van de directie-assistent mevrouw Janny van Sluys. De taken zijn door het toezichthoudend bestuur gedelegeerd aan de directeur. Er wordt gewerkt conform de regels van de code ‘Goed onderwijs, goed besturen’.

Op alle scholen is een schooldirecteur aanwezig. De directeur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school, heeft de dagelijkse leiding. De directeuren hebben een speciale opleiding ‘Schoolleider primair onderwijs’ gevolgd. Meerdere van onze directeuren zijn directeur over twee scholen. Wij houden het management en de overhead goed maar beperkt om zodoende zoveel mogelijk middelen ten gunste te laten komen van de primaire processen: de leerkrachten voor de klas en de kinderen.

Bij de kop directeuren staan alle namen van onze directeuren genoemd.

De schoolteams
Het schoolteam is het team van juffen en meesters dat aan de school is verbonden. Zij onderwijzen de kinderen in allerlei vakken en begeleiden de kinderen op vele terreinen van de ontwikkeling. Zij zijn allen in het bezit van het Diploma leraar basisonderwijs of de Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer. Bovendien hebben al onze leerkrachten het Diploma Bijbels onderwijs in bezit. Wij hebben gedreven mensen in dienst die zich op een professionele wijze vol enthousiasme elke dag weer inzetten voor het onderwijs aan uw kind!

MR-en en activiteiten(ouder)commissies
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad bestaande uit personeelsleden en ouders. De MR controleert en adviseert de directie en het bestuur op schoolniveau. De activiteiten(ouders) commissies nemen op de scholen de hand en spandiensten voor haar rekening. Er wordt altijd veel werk verzet en er wordt veel hulp geboden bij de organisatie en uitvoering van feesten en schoolactiviteiten. Deze ouderhulp is onmisbaar, van onschatbare waarde en wordt bijzonder gewaardeerd.