0118 569191

Over Primas-scholengroep: Missie en Visie

Missie:

Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan alle aan ons toevertrouwde kinderen. 

Aan de hand van twee metaforen willen we uiteenzetten wat onze bron is.

Water in wijn: Het Bijbelverhaal De bruiloft te Kana ( Joh. 2: 1-11) leert ons dat wij in navolging van Jezus water (het teken van leven) in wijn (het teken van feest) kunnen veranderen. Wij moeten voor elkaar van het leven een feest maken. Bovendien samen de wijn, waarin ook droesem kan zitten, drinken. Dat wil zeggen: lief en leed samen delen.

Een tuin met bomen: Wij willen onze vereniging vergelijken met een tuin vol verschillende bomen.Elke boom zijn eigenheid maar elke boom staat voor groei en bescherming. 

Kernwaarden: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen 

Vrijheid
Elk kind, ieder mens is uniek en mag in vrijheid deze uniciteit uiten: je mag zijn wie je bent. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Op onze scholen is aandacht voor een goede balans tussen resultaten en de pedagogische opdracht van de school. Wij leveren van harte een actieve bijdrage aan de brede vorming van kinderen, aan heel de mens die zich in vrijheid mag ontwikkelen. Een kind is immers: * een schepsel van God, een geschenk * een kind onder kinderen * een mens in een grote, prachtige wereld * een zelfstandig wezen met eigen aanleg, talenten en ‘eigen aardigheden’

Verantwoordelijkheid
Wij leven niet alleen voor onszelf. Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. De ander moet namelijk ook de ruimte krijgen! Wij hebben zorg voor elkaar. Begrippen als rechtvaardigheid, mededogen en respect staan centraal. De kinderen leren beseffen dat geluk gevonden wordt als anderen ook gelukkig zijn. Kinderen leren hun talenten in te zetten en een waardevolle inbreng te hebben in de wereld om hen heen. En dat ook kunnen, omdat ze geleerd hebben creatief te denken. Uiteindelijk zal dat ertoe leiden dat kinderen vreedzaam willen samenleven met anderen en de natuur.

Vertrouwen
Kinderen leren verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen en hun omgeving te dragen, als wij hen daarvoor de ruimte bieden en ons vertrouwen geven. Vertrouwen betekent voldoende ruimte krijgen in veiligheid en geborgenheid. Door kinderen steeds meer toe te vertrouwen, schenken wij hen ons vertrouwen. Kinderen leren, ontwikkelen, groeien en ontdekken, in de wetenschap dat de mensen die het dichtst bij hen staan hen hierin vertrouwen en steunen. Zo ontwikkelt zich het zelfvertrouwen ! Dat is de basis om als evenwichtig mens in vrijheid verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Wij vertrouwen erop dat onze leerkrachten:

*vol overtuiging doen wat binnen hun vermogen en de beschikbare tijd ligt om de aan ons toevertrouwde kinderen optimaal te begeleiding in hun ‘hele’ ontwikkeling (hoofd, hart, handen).

*zich aanspreekbaar en open opstellen en zich inzetten voor het welzijn en welvaren van de schoolgemeenschap, de collega’s en zichzelf.

*zich positief-kritisch opstellen en inzetten om vanuit een lerende houding hun deskundigheid te bevorderen ten dienste van de professionele gemeenschap van de school en zichzelf.

Vrijheid om eigen keuzes te maken, een beroep te doen op de eigen ervaring, deskundigheid en intuïtie. De organisatie vertrouwt die verantwoordelijkheid en die vrijheid haar medewerkers toe.

Resultaten
Onze leerkrachten zijn professionals, die vol overtuiging, met grote inzet en bevlogenheid onderwijs op maat bieden. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen waaronder digitale middelen gebruikt Onze organisatie werkt steeds aan verbeteringen Wij zijn ambitieus in de zin van: de beste niet van maar voor de wereld willen zijn

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen